Foreningens vedtægter

Vedtægter for Kvindehusforeningen af 8. marts 1992

1. Navn og hjemsted
1.1 Foreningens navn er Kvindehusforeningen af 8. marts 1992 (herefter benævnt Foreningen).
1.2 Foreningens hjemsted er Århus Kommune.

2. Formål
2.1 Foreningen er stiftet for at fremme kvinders sociale ligestilling gennem oplysning og rådgivning, med særligt fokus på kvinder og nonbinære, der identificerer sig som tilhørende LGBTQ+-miljøet.

2.2 Foreningen skal med henblik på at opfylde formålet i pkt. 2.1 bidrage til at støtte, rådgive og oplyse om kreative og sociale udtryksmuligheder for kvinder og nonbinære under trygge og tillidsskabende rammer.

2.3 Foreningen driver mødestedet KvindeInformationsCaféen Sappho (herefter benævnt Sappho) der, i tillæg til at facilitere kvindefællesskaber på sine åbningsaftener, fungerer som et LGBTQ+-venligt safe space for alle uanset køn og seksualitet. Foreningen stiller ligeledes lokalerne til rådighed for relevante brugergrupper i den øvrige tid i overensstemmelse med Foreningens lejekontrakt.

2.4 Retningslinjer for Foreningen og Sappho, omfattende men ikke begrænset til værdisæt, adfærdskodeks, åbningstider, aktiviteter m.v., fastsættes af Foreningens bestyrelse.

3. Medlemskab
3.1 Foreningen har to typer medlemskab, der begge giver adgang til Foreningens åbningsaftener på Sappho:
Foreningsmedlemskab kan opnås af kvinder og nonbinære mod at tilslutte sig foreningens formål og vedtægter samt at betale kontingent. Foreningsmedlemskabet er helårligt og giver stemmeret til generalforsamlingen.

Støttemedlemsskab kan opnås af alle individer uanset køn og seksualitet og er halvårligt.

4. Bestyrelsen og aktivister
4.1 Bestyrelsen udgør Foreningens administrative og kollektive ledelse. Bestyrelsen er ansvarlig for Generalforsamlingens beslutninger og er kommuneansvarlig. Kvinder og nonbinære kan stille op til Bestyrelsen.

4.2 Sideløbende og i samarbejde med bestyrelsen er en gruppe frivillige, benævnt aktivister, med til at drive Sappho på åbningsaftener og i de mellemliggende dage. Kvinder og nonbinære kan blive aktivister ved at kontakte Bestyrelsen.

5. Generalforsamling
5.1 Generalforsamling: Kvindehusforeningens øverste myndighed er Generalforsamlingen som afholdes hvert år i februar/marts.
5.2 Generalforsamlingen skal indkaldes skriftligt og med en måneds varsel.
5.3 Beslutninger tages med almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte stemmeberettigede. Stemmeberettiget er alle Foreningsmedlemmer.
5.4 Forslag til dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før Generalforsamlingen.
5.5 Dagsorden bliver bekendtgjort 1 uge før Generalforsamlingen.
5.6 På Generalforsamlingen sammensættes bestyrelsen ved en afstemning. Bestyrelsen skal bestå af mindst 3 personer og maksimalt af 6 personer, som udgør foreningens kollektive ledelse for mindst et år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv.
5.7 Kandidater, der ønsker at opstille til valg, skal meddele dette til Bestyrelsen senest 14 dage før Generalforsamlingen.
5.8 Afstemningen foregår ved hjælp af stemmesedler med afkrydsningsrubrikker ud for de opstillede kandidaters navne. Hvert enkelt Foreningsmedlem har tre stemmer.
5.9 Stemmerne tælles op af to på Generalforsamlingen valgte stemmetællere.
5.10 Ved stemmelighed foretages omvalg.
5.11 Medlemmer af bestyrelsen kan genopstille, hvis de ønsker genvalg.
5.12 Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær Generalforsamling. Ligeledes kan der på skriftlig begæring af mindst 10% af medlemmerne indkaldes til ekstraordinær Generalforsamling. Reglerne for indkaldelse er de samme som ved ordinær Generalforsamling.
5.13 Dagsorden for ordinær Generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent
2. Valg af stemmetællere
3. Beretning/regnskab v/bestyrelsen
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse
6. Valg af intern revisor
7. Evt.

6. Vedtægter
6.1 Ændring af vedtægter og formål kan kun foretages på en Generalforsamling, hvor 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for.

7. Økonomi og tegningsforhold
7.1 For foreningens forpligtigelser hæfter alene foreningens formue.
7.2 Regnskabsperioden følger kalenderåret og regnskabet fremlægges af bestyrelsen.
7.3 Foreningen tegnes af to medlemmer af bestyrelsen. Bestyrelsen kan afgive skriftlig fuldmagt til forperson og kasserer/økonomiansvarlig til at kunne disponere over foreningens midler hver for sig.

8. Kontingent
8.1 Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.
8.2 Kontingentperioden er hhv. 6 måneder (fra januar eller fra juni) og 12 måneder (følger kalenderåret).
8.3 Ved udmeldelse refunderes det indbetalte beløb ikke.

9. Interne problemer
9.1 Retten til deltagelse i bestyrelsesarbejdet bortfalder, hvis et bestyrelsesmedlem
modarbejder Foreningens formålsparagraf eller hvis der opstår store samarbejdsproblemer. Retten til at være aktivist bortfalder, hvis aktivisten modarbejder Foreningens formålsparagraf eller hvis der opstår store samarbejdsproblemer. Retten til at være medlem af Foreningen bortfalder, hvis medlemmet modarbejder Foreningens retningslinjer eller hvis der opstår store samarbejdsproblemer. Beslutning herom tages af bestyrelsen evt. Generalforsamlingen.

10. Foreningens ophør
10.1 Beslutning om foreningens ophør kan kun træffes på en Generalforsamling med mindst 2/3 flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
10.2 Ved opløsning af foreningen tilfalder foreningens formue en almenvelgørende organisation
som støtter kvinder i Århus kommune i overensstemmelse med det i stk. 2.1 anførte formål.

Revideret 1. maj 1997 og 17. februar 2018 og 18. april 2020 og 18. marts 2023