Foreningens vedtægter

Vedtægter for Kvindehusforeningen af 8. marts 1992

 1. Navn og hjemsted

1.1 Foreningens navn er Kvindehusforeningen af 8. marts 1992.

1.2 Foreningens hjemsted er Århus Kommune.

 1. Formål

2.1 Kvindehusforeningen skal tjene som mødested for alle, dog især kvinder og kvindegrupper. Den driver KvindeInformationsCaféen Sappho som skal fungere som informationscenter, hvad angår aktiviteter både i og udenfor Århus. Foreningen skal give mulighed for kreativ udfoldelse for især kvinder.

 1. Medlemskab og Generalforsamling

3.1 Medlemmer: Alle kvinder og kvindegrupper kan optages som støttemedlemmer mod at tilslutte sig foreningens formål og vedtægter samt betale kontingent.

3.2 Generalforsamling: Kvindehusforeningens øverste myndighed er Generalforsamlingen som afholdes hvert år i februar/marts.

3.3 Generalforsamlingen skal indkaldes skriftligt og med en måneds varsel.

3.4 Beslutninger tages med almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte stemmeberettigede. Stemmeberettiget er alle foreningens medlemmer.

3.5 Forslag til dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før Generalforsamlingen.

3.6 Dagsorden bliver bekendtgjort 1 uge før Generalforsamlingen.

3.7 På Generalforsamlingen sammensættes bestyrelsen ved en afstemning. Bestyrelsen skal bestå af mindst 3 personer og maksimalt af 6 personer, som udgør foreningens kollektive ledelse for mindst et år af gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

3.8 Kandidater, der ønsker at opstille til valg, skal meddele dette til Bestyrelsen senest 14 dage før Generalforsamlingen.

3.9 Afstemningen foregår ved hjælp af stemmesedler med afkrydsningsrubrikker ud for de opstillede kandidaters navne. Hvert enkelt støttemedlem har tre stemmer.

3.10 Stemmerne tælles op af to på Generalforsamlingen valgte stemmetællere.

3.11 Ved stemmelighed foretages omvalg.

3.12 Medlemmer af bestyrelsen kan genopstille, hvis de ønsker genvalg.

3.13 Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær Generalforsamling. Ligeledes kan der på skriftlig begæring af mindst 10% af medlemmerne indkaldes til ekstraordinær Generalforsamling. Reglerne for indkaldelse er de samme som ved ordinær Generalforsamling.

3.14 Dagsorden for ordinær Generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Beretning/regnskab v/bestyrelsen
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelse
  6. Valg af intern revisor
  7. Evt

4. Bestyrelsen

4.1 Bestyrelsen udgør Kvindehusforeningens administrative og kollektive ledelse. Bestyrelsen er ansvarlig for Generalforsamlingens beslutninger og er kommuneansvarlig.

 1. Vedtægter

5.1 Ændring af vedtægter og formål kan kun foretages på en Generalforsamling, hvor 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for. 

 1. Økonomi og tegningsforhold

6.1 For foreningens forpligtigelser hæfter alene foreningens formue.

6.2 Regnskabsperioden følger kalenderåret og regnskabet fremlægges af bestyrelsen.

6.3 Foreningen tegnes af to medlemmer af bestyrelsen. Bestyrelsen kan afgive skriftlig fuldmagt til forperson og kasserer/økonomiansvarlig til at kunne disponere over foreningens midler hver for sig.

 1. Kontingent

7.1 Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.

7.2 Kontingentperioden er løbende 12 måneder.

7.3 Ved udmeldelse refunderes det indbetalte beløb ikke.

 1. Interne problemer

8.1 Retten til deltagelse i bestyrelsesarbejdet bortfalder, hvis et medlem modarbejder Kvindehusforeningens formålsparagraf eller hvis der opstår store samarbejdsproblemer. Retten til at være aktivist bortfalder, hvis et medlem modarbejder Kvindehusforeningens formålsparagraf eller hvis der opstår store samarbejdsproblemer. Beslutning herom tages af bestyrelsen evt. Generalforsamlingen.

 1. Foreningens ophør

9.1 Beslutning om foreningens ophør kan træffes på en Generalforsamling med mindst 2/3 flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

9.2 Ved opløsning af foreningen tilfalder foreningens formue en almenvelgørende organisation som støtter kvinder i Århus kommune i overensstemmelse med det i stk. 2.1 anførte formål.

 

Revideret 1. maj 1997 og 17. februar 2018 og 18.april 2020